Boete van € 450.000,- bij onwettige algemene voorwaarden

Ondernemers die handelen met consumenten zijn gebonden aan de de Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van die regels. De ACM is belast met het toezicht op o.a. de consumentenbescherming. Dat betekent dat zij ook algemene voorwaarden van ondernemers onder de loep kunnen nemen.

Ingrijpende wetswijziging

De Wet Handhaving Consumentenbescherming is recent (1 april 2014) ingrijpend gewijzigd. Die wijziging heeft tot gevolg dat aan ondernemers -die handelen met consumenten- nog sneller een (enorme) boete kan worden opgelegd, indien zij de regels overtreden. Dat geldt ook als hun algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet. De aanpassing in de Whc heeft tot gevolg dat de ACM dan bevoegd is om een bestuurlijke boete op te leggen tot maar liefst €450.000,–.

Algemene voorwaarden

Als ondernemers bijvoorbeeld bepalingen opnemen in hun algemene voorwaarden die op de zwarte lijst van artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek staan, zijn deze voorwaarden volgens de wet vernietigbaar.

Voorbeelden van vernietigbare bepalingen die op de zwarte lijst staan, zijn:

  • Voorwaarde die de consument verbiedt om de overeenkomst te ontbinden;
  • Verkorting van de verjaringstermijn tot minder dan 1 jaar om een rechtsvordering in te stellen;
  • De bepaling die de ondernemer het recht geeft om binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de afgesproken prijs te verhogen, zonder dat de consument dan bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.

Als een consument zich hierop beroept, staat de ondernemer met lege handen. Immers, de wet bepaalt dat die bepaling dan vernietigbaar is, zodat de ondernemer hieraan geen rechten meer kan ontlenen.

Boete tot € 450.000,- bij ongeldige algemene voorwaarden

De Whc bepaalt dat de ondernemer bij overtreding van dit verbod een (enorme) boete kan worden opgelegd. Zoals aangegeven kan dit bedrag oplopen tot maar liefst €450.000,- Vóór 1 april maakte deze wet nog onderscheid tussen overtreding op het gebied van oneerlijke handelspraktijken en (overige) overtredingen van de Whc. Voor die laatste categorie overtredingen gold toen een maximale geldboete van de 5e categorie (maximaal €81.000,–) uit het strafrecht. Dat bedrag is nu dus substantieel verhoogd.

Conclusie

Een ondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden moet zorgen dat die voorwaarden in alle opzichten voldoen aan de wet. Als dat niet zo blijkt te zijn, loopt hij grote financiële risico’s. Als u geheel vrijblijvend uw voorwaarden wilt laten beoordelen, neem dan gerust contact op.

Dit artikel is geschreven door bedrijfsjurist Mr. Arwin Mulderij van Mulderij Juridisch advies in Ermelo.

(Bron: www.rechtblog.nl)

Stappenplan werkkostenregeling

Schematisch overzicht van de werkkostenregeling: Welke stappen moet u nemen als u vergoedingen en verstrekkingen in uw vrije ruimte wilt onderbrengen: Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Vergoedingen en […]

Meer lezen...

Werkkostenregeling

Als werkgever kunt u gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). U mag 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden. Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen Daarnaast kunt u in de werkkostenregeling bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door […]

Meer lezen...

Veranderingen in de premies werknemersverzekeringen door de Modernisering Ziektewet

De premie WW en de premie WIA veranderen ingrijpend door invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de Modernisering Ziektewet. Deze wet moet het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de Wet WIA beperken. Wat is er veranderd? U bent financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van uw […]

Meer lezen...

Werkbonus wordt afgeschaft

Wat verandert er? De werkbonus wordt afgeschaft. Eerst voor nieuwe gevallen, daarna helemaal. Heeft u of uw werknemer nu recht op de werkbonus, dan blijft dit zo. Voor wie? (Werkgevers van) werknemers van 61 tot 65 jaar Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) van 61 tot 65 jaar Wanneer? De afschaffing van de werkbonus voor nieuwe gevallen gaat in per […]

Meer lezen...

Pensioenregeling voor zzp’ers

Wat verandert er? Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): U kunt vrijwillig in- en uitstappen. U bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt. Omdat uw inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen. De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u het inkomen uit uw pensioen eerder […]

Meer lezen...

Premiekorting voor jongere werknemer

Wat is er veranderd? Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. Hoogte premiekorting U krijgt een […]

Meer lezen...

Nieuwe regels ontslag

Wat verandert er? De ontslagprocedure verandert. U volgt de procedure bij UWV, u gaat naar de kantonrechter of u laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure u volgt, hangt af van de reden van het ontslag. Als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, hoeft u geen van deze procedures te volgen. Uw werknemer krijgt […]

Meer lezen...

VAR Verklaring

Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid. Er zijn 4 soorten VAR. Welke VAR u krijgt, hangt af van uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgevers. In de […]

Meer lezen...

De ondernemersaftrek: maakt u optimaal gebruik van alle belastingvoordelen?

Als ondernemer maakt u kosten. Vaak zijn deze kosten aftrekbaar. Lees hier meer over welke kosten aftrekbaar zijn. U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet. Bent u buitenlands belastingplichtige? Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst. Kunt u de […]

Meer lezen...

Hoe wordt de hoogte van incassokosten berekend?

Per 1 juli 2012 is voor consumenten een wetswijziging ingegaan waarbij een maximum aan incassokosten is gesteld. De incassokosten worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (niet over de rente) met een minimum bedrag van € 40. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het percentage moet trapsgewijs worden berekend. Bijvoorbeeld: U heeft […]

Meer lezen...