Wetswijziging voor flexwerkers

Wat verandert er?

Er komen maatregelen die flexwerkers beter beschermen:

Ketenbepaling

  • Uw medewerker krijgt eerder een vast dienstverband. Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar binnen 6 maanden (nu 3 maanden) op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar (nu 3 jaar) of bij een 4e contract een vast dienstverband. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor (opvolgende) contracten die per 1 juli 2014 gesloten worden. Als u vóór 1 juli een contract heeft afgesloten dat tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar van toepassing.
  • In de cao kan het maximumaantal contracten en de duur van de ketenbepaling verlengd worden. Hier worden wel wettelijke voorwaarden aan verbonden. Afwijken van de ketenbepaling kan alleen als het gaat om een uitzendovereenkomst of als dit vanwege de aard van de bedrijfsvoering vereist is. In dat geval kan de werkgever maximaal zes tijdelijke contracten geven in een periode van vier jaar.
  • Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor uw organisatie heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat u de werknemer dan weer drie tijdelijke contracten kunt geven binnen twee jaar. Nu is de periode die ervoor zorgt dat de ketenbepaling opnieuw begint korter, namelijk drie maanden. Van de zes maanden termijn kan niet in de cao worden afgeweken.
  • De contracten die een werknemer vóór zijn 18e heeft gehad, tellen ­– als de gemiddelde omvang van de werkzaamheden hoogstens 12 uur per week was – niet mee in de ketenbepaling. Het lopende contract dat een werknemer op zijn 18e verjaardag al heeft, telt wel mee in de ketenbepaling.

Proeftijd

U mag geen proeftijd meer opnemen in een contract dat een half jaar of korter duurt. Daarnaast wordt in de wet opgenomen dat werkgevers geen proeftijd meer mogen opnemen in opvolgende contracten, tenzij er voor het opvolgende contract andere vaardigheden of verantwoordelijkheden zijn vereist.

Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag u alleen een concurrentiebeding opnemen als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Aanzegtermijn

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt. Dit geldt ook voor opeenvolgende contracten.

Minderjarigen

Hebt u medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal 12 uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als u uw medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

Voor wie?

Werkgevers

Wanneer?

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en gaat naar verwachting in per 1 juli 2014. De wijziging van de ketenbepaling gaat naar verwachting in per 1 juli 2015.

De nieuwe regels gelden dan alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 juli 2014 zijn afgesloten. Is op 1 juli 2014 een cao van toepassing? Dan blijven de (afwijkende) regels uit die cao gelden tot de cao afloopt of tot uiterlijk 1 januari 2016. Voor de ketenbepaling geldt 1 juli 2015 in plaats van 1 juli 2014.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de ‘Algemene Maatregel van Bestuur’ (AMvB) of ‘ministeriële regeling én publicatie’ in het ‘Staatsblad’ of de ‘Staatscourant’.

(Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl)

Boete van € 450.000,- bij onwettige algemene voorwaarden

Ondernemers die handelen met consumenten zijn gebonden aan de de Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van die regels. De ACM is belast met het toezicht op o.a. de consumentenbescherming. Dat betekent dat zij ook algemene voorwaarden van ondernemers onder de loep kunnen nemen. Ingrijpende wetswijziging […]

Meer lezen...

Stappenplan werkkostenregeling

Schematisch overzicht van de werkkostenregeling: Welke stappen moet u nemen als u vergoedingen en verstrekkingen in uw vrije ruimte wilt onderbrengen: Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Vergoedingen en […]

Meer lezen...

Werkkostenregeling

Als werkgever kunt u gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). U mag 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden. Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen Daarnaast kunt u in de werkkostenregeling bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door […]

Meer lezen...

Veranderingen in de premies werknemersverzekeringen door de Modernisering Ziektewet

De premie WW en de premie WIA veranderen ingrijpend door invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de Modernisering Ziektewet. Deze wet moet het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de Wet WIA beperken. Wat is er veranderd? U bent financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van uw […]

Meer lezen...

Werkbonus wordt afgeschaft

Wat verandert er? De werkbonus wordt afgeschaft. Eerst voor nieuwe gevallen, daarna helemaal. Heeft u of uw werknemer nu recht op de werkbonus, dan blijft dit zo. Voor wie? (Werkgevers van) werknemers van 61 tot 65 jaar Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) van 61 tot 65 jaar Wanneer? De afschaffing van de werkbonus voor nieuwe gevallen gaat in per […]

Meer lezen...

Pensioenregeling voor zzp’ers

Wat verandert er? Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): U kunt vrijwillig in- en uitstappen. U bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt. Omdat uw inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen. De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u het inkomen uit uw pensioen eerder […]

Meer lezen...

Premiekorting voor jongere werknemer

Wat is er veranderd? Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. Hoogte premiekorting U krijgt een […]

Meer lezen...

Nieuwe regels ontslag

Wat verandert er? De ontslagprocedure verandert. U volgt de procedure bij UWV, u gaat naar de kantonrechter of u laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure u volgt, hangt af van de reden van het ontslag. Als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, hoeft u geen van deze procedures te volgen. Uw werknemer krijgt […]

Meer lezen...

VAR Verklaring

Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid. Er zijn 4 soorten VAR. Welke VAR u krijgt, hangt af van uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgevers. In de […]

Meer lezen...

De ondernemersaftrek: maakt u optimaal gebruik van alle belastingvoordelen?

Als ondernemer maakt u kosten. Vaak zijn deze kosten aftrekbaar. Lees hier meer over welke kosten aftrekbaar zijn. U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet. Bent u buitenlands belastingplichtige? Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst. Kunt u de […]

Meer lezen...