De ondernemersaftrek: maakt u optimaal gebruik van alle belastingvoordelen?

Als ondernemer maakt u kosten. Vaak zijn deze kosten aftrekbaar. Lees hier meer over welke kosten aftrekbaar zijn. U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt. Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet.

Bent u buitenlands belastingplichtige? Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst. Kunt u de aftrek niet helemaal verrekenen met de Nederlandse winst? Dan kunt u het restant van de ondernemersaftrek aftrekken van uw buitenlandse winst.

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U bent ondernemer (voor de inkomstenbelasting of voor de btw)
 • U voldoet aan het urencriterium (1225 uren per jaar)

Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd (in 2014: 65 jaar en 2 maanden) nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2014 een bedrag van € 7.280.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen, kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

Startersaftrek

U krijgt de startersaftrek (verhoging van de zelfstandigenaftrek) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
 • U was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123 in de volgende situatie:

 • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer.
 • U paste in die periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe.

Tel het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. Het deel dat hoger is dan uw winst kunt u verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het bedrag verrekenen in andere jaren.

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek. Als u in aanmerking komt voor de startersaftrek, hebt u recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

AOW-leeftijd

Hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

U krijgt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • U hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • U was in 1 of meer van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer.
 • U kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen (zie arbeidsongeschiktheidsuitkering).
 • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagd-urencriterium.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

U krijgt geen startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid over de winst die u behaalde als medegerechtigde.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is:

 • € 12.000 als u in de 5 voorafgaande jaren geen gebruik maakte van deze aftrek
 • € 8.000 als u 1 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek
 • € 4.000 als u 2 keer in de 5 voorafgaande jaren gebruik maakte van deze aftrek

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

U krijgt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • U hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van RVO.nl.  Daarin staat dat uw werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen. In deze verklaring staat ook welk bedrag u hiervoor kunt aftrekken.
 • U besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

Deze S&O-aftrek voor zelfstandigen blijft in 2014 ongewijzigd ten opzichte van 2013: € 12.310.

Voor startende zelfstandigen is er een aanvullende aftrek van € 6.157. De zelfstandige moet de R&D-werkzaamheden wel zelf uitvoeren en ten minste 500 R&D-uren per kalenderjaar maken.

U krijgt geen aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Meewerkaftrek

U krijgt de meewerkaftrek als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer zonder vergoeding in uw onderneming, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

U krijgt geen meewerkaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Gebruik de Tabel meewerkaftrek om het bedrag te bepalen dat u mag aftrekken als meewerkaftrek. Hierbij telt niet mee de behaalde winst:

 • bij onteigening
 • bij het (gedeeltelijk) staken van de onderneming
 • bij het overbrengen van vermogensbestanddelen naar het buitenland

Tabel meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren

Aftrek

minder dan 525

geen aftrek

525 – 875

1,25% van de winst

875 – 1.225

2% van de winst

1.225 – 1.750

3% van de winst

1.750 of meer

4% van de winst

U moet het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscale partner geen inkomen. Uw fiscale partner hoeft daarover geen belasting te betalen.

Stakingsaftrek

Hebt u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld doordat u de onderneming hebt verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. U mag de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst, maar is gebonden aan een maximum.

U krijgt geen stakingsaftrek over de winst die u behaalt als medegerechtigde.

Maakte u eerder gebruik van de stakingsaftrek? Bijvoorbeeld doordat u een deel van de onderneming hebt gestaakt? Dan geldt een afwijkende regeling. De stakingsaftrek wordt dan misschien beperkt.

Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld. Daarom is het verstandig u te laten adviseren.

Bijzondere situaties

In bepaalde gevallen hoeft u niet of niet geheel fiscaal af te rekenen over de stakingswinst. U kunt onder voorwaarden gebruikmaken van de zogeheten doorschuiffaciliteit bij de volgende situaties:

 • bij een echtscheiding of als uw partner overlijdt
 • als u de onderneming overdraagt aan een medeondernemer of werknemer
 • als u de onderneming overdraagt aan een bv
 • als u komt te overlijden

(Bron: www.belastingdienst.nl)

Boete van € 450.000,- bij onwettige algemene voorwaarden

Ondernemers die handelen met consumenten zijn gebonden aan de de Wet Handhaving Consumentenbescherming (Whc). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van die regels. De ACM is belast met het toezicht op o.a. de consumentenbescherming. Dat betekent dat zij ook algemene voorwaarden van ondernemers onder de loep kunnen nemen. Ingrijpende wetswijziging […]

Meer lezen...

Stappenplan werkkostenregeling

Schematisch overzicht van de werkkostenregeling: Welke stappen moet u nemen als u vergoedingen en verstrekkingen in uw vrije ruimte wilt onderbrengen: Stap 1: Bepaal of de vergoeding of verstrekking loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Vergoedingen en […]

Meer lezen...

Werkkostenregeling

Als werkgever kunt u gebruik maken van de werkkostenregeling (WKR). U mag 1,5% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden. Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen Daarnaast kunt u in de werkkostenregeling bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken door […]

Meer lezen...

Veranderingen in de premies werknemersverzekeringen door de Modernisering Ziektewet

De premie WW en de premie WIA veranderen ingrijpend door invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa), ook bekend als de Modernisering Ziektewet. Deze wet moet het ziekteverzuim en de instroom van flexwerkers in de Wet WIA beperken. Wat is er veranderd? U bent financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van uw […]

Meer lezen...

Werkbonus wordt afgeschaft

Wat verandert er? De werkbonus wordt afgeschaft. Eerst voor nieuwe gevallen, daarna helemaal. Heeft u of uw werknemer nu recht op de werkbonus, dan blijft dit zo. Voor wie? (Werkgevers van) werknemers van 61 tot 65 jaar Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) van 61 tot 65 jaar Wanneer? De afschaffing van de werkbonus voor nieuwe gevallen gaat in per […]

Meer lezen...

Pensioenregeling voor zzp’ers

Wat verandert er? Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers): U kunt vrijwillig in- en uitstappen. U bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt. Omdat uw inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen. De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u het inkomen uit uw pensioen eerder […]

Meer lezen...

Premiekorting voor jongere werknemer

Wat is er veranderd? Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft. U moet hem minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week geven. Hoogte premiekorting U krijgt een […]

Meer lezen...

Nieuwe regels ontslag

Wat verandert er? De ontslagprocedure verandert. U volgt de procedure bij UWV, u gaat naar de kantonrechter of u laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure u volgt, hangt af van de reden van het ontslag. Als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, hoeft u geen van deze procedures te volgen. Uw werknemer krijgt […]

Meer lezen...

VAR Verklaring

Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden en betalen over uw inkomsten. De VAR geeft u en uw opdrachtgevers hierover duidelijkheid. Er zijn 4 soorten VAR. Welke VAR u krijgt, hangt af van uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgevers. In de […]

Meer lezen...

Hoe wordt de hoogte van incassokosten berekend?

Per 1 juli 2012 is voor consumenten een wetswijziging ingegaan waarbij een maximum aan incassokosten is gesteld. De incassokosten worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (niet over de rente) met een minimum bedrag van € 40. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het percentage moet trapsgewijs worden berekend. Bijvoorbeeld: U heeft […]

Meer lezen...